Search

Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjunga "Makabi"
City (office) Kaunas
(See on the map)
Established 1920
Closed 1940

Additional information

1920 metais įkurta Kaune žydų sporto sąjunga ,,Makabi“. 1934—1935 metais Kaune veikė sporto klubas „Makabi“ Ožeškienės gatvėje. Iš viso, tarpukariu Lietuvoje veikė 21 „Makabi“ klubas. Populiariausia sporto šaka buvo futbolas.Savo tikslams pasiekti draugija turėjo tokius uždavinius: užsiimti visų rūšių sportu bei gimnastika, išmokti hebrajų kalbos, žydų kultūros, istorijos, organizuoti chorą, orkestrą, dramos sekciją ir pan., rūpintis sporto ir gimnastikos mokytojų parengimu, įvesti sporto ir gimnastikos pamokas visų pakraipų žydų mokyklose, dirbti bendrai su kitomis žydų tautinėmis organizacijomis, taip kitomis žydų sporto ir gimnastikos sąjungomis.Draugijos nariais galėjo būtų abiejų lyčių asmenys, nejaunesni nei 16 metų. Draugija lėšas gaudavo iš nario mokesčio, dovanų, pelno iš vakarų, koncertų, paskaitų, taip pat iš valstybės ir miestų įstaigų paramos. Draugijos steigėjai: Samuilas Gocas, Notanas Jokoris, Izraelis Koltunkskis, Emanuelis Braude, Levas Garfunkelis, Chaimas Rindziunskis.LCVA f. 410, ap. 8, b. 196, l. 3-4 ap.; Pažadėtoji žemė - Lietuva. Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918-1940 m. sud. Vilius kavaliauskas, Vilnius, 2013