Search

Lietuvos žydų draugija "Tiferet Bachurim"
City (office) Kaunas
(See on the map)
Established 1932

Activity

Veiklos tikslas skleisti žydų tikybos mokslą, dirbančio, amatininkaujančio ir tarnaujančio žydų jaunimo tarpe ir jį auklėti sąmoningais žydais, kurie gyventų sulig Toros nuostatais ir žydijos gyvenimo pasaulėžiūromis

Additional information

Draugijos veiklos tikslas skleisti žydų tikybos mokslą, dirbančio, amatininkaujančio ir tarnaujančio žydų jaunimo tarpe ir jį auklėti sąmoningais žydais, kurie gyventų sulig Toros nuostatais ir žydijos gyvenimo pasaulėžiūromis. Šiam tikslui pasiekti draugia rengė Biblijos, Talmudo ir žydų tikybos literatūros kursus suaugusiems, vakarinius kursus, kuriuose mokė hebrajų ir lietuvių kalbų bei kitų bendrojo lavinimo dalykų, platino spaudą ir literatūrą, rengė paskaitas ir populiarinimo vakarus žydų tikybos dvasioje.Draugijos nariais galėjo būti tik vyrai, turintys nemažiau 13 ir nedaugiau 40 metų. Draugijos steigėjai buvo: tarnautojai Abramas Kaganas, Bencijonas Lopianskis, ūkininkas Josifas Lopianskis, tarnautojai Jakobas Volpjanas, Leizeris Michelis Spulnikas.LCVA f. 410, ap. 8, b. 213, l.2-7