Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
from 1933 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas - ugdyti tarp narių ir žydų visuomenės Tėvynės meilę, kelti valstybinį susipratimą, propaguoti užgrobtų Lietuvos sričių vadavimo, lietuvių ir žydų kultūrinio bendravimo idėjas.
from 1919
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas auklėti tautišką susipratimą ir padėti Lietuvos žydams perėjime prie produktyvaus darbo žemės ūkio bei pramonės srityse ir paruošti kvalifikuotus darbininkus iš tarpo asmenų besirengiančių emigruoti Palestinon
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas padėti įvairiomis priemonėmis išsiplėtoti žydų jaunuomenės tarpe tautinei savimonei, skleisti tautinę kultūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
from 1928 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas visokiais būdais remti Palestinos žydų darbininkų veikimą ir jų ekonomines ir juridines įstaigas. Vėliau veikla patikslinta - remti žydų valstybę Palestiną ypač joje gyvenančius neturtingus žydus
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >